SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ponudnik storitev je podjetje Sara Grebenar Vučko s.p., Lipovci 62, 9231 Beltinci, PE Vučja vas 48, 9242 Križevci pri Ljutomeru,  ID za DDV: 43157149.

(v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali na kakšen drug pisni način naročil storitve ponudnika

(v nadaljevanju Naročnik).

 

SPLOŠNA DOLOČILA

2. člen
Storitve opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev podjetja Kozmetični studio Svet lepote (v nadaljevanju Splošni pogoji).

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani svet-lepote.si naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Naročnikom. V kolikor Ponudnik in Naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen
Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v M. Soboti po slovenskem pravu.

4. člen
Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh svet-lepote.si, če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

 

CENE IN KOMERCIALNI POGOJI

5. člen
Vse cene na spletnih straneh Ponudnika so v eurih (€) in vsebujejo zakonsko predpisan davek na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja Ponudnika.

6. člen
Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve takoj ob izstavitvi računa (razen, ko je dogovor drugačen). V primeru neplačila po dvajsetih (20) dneh ima Ponudnik pravico Naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

7. člen
Kot uporabnik storitev spletne strani svet-lepote.si se strinjate, da vse storitve uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu “kot so na razpolago”. Ponudnik ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezale vašim zahtevam in potrebam ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako Ponudnik ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse morebitne podatke/datoteke prenašate na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.

 

TRAJANJE IN RAZVEZA NAROČNIŠKE POGODBE

8. člen
Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo Naročnik posreduje Ponudniku v pisni ali elektronski obliki. Plačilo avansa po ponudbi pomeni potrditev naročila in začetek roka izvedbe. V kolikor je avans plačan po poteku veljavnosti ponudbe, si pridržujemo pravico do spremembe roka dobave.

9. člen
Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

10. člen
Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. Če se Naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska (velja za storitve, kjer so pri Ponudniku že nastali stroški).

 

KONKURENCA IN VAROVANJE PODATKOV

11. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke Naročnika in ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Naročnika.

 

TEHNIČNA PODPORA STRANKAM

12. člen

Strankam je ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro na voljo podpora strankam, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte info@svet-lepote.si.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so poslani na info@svet-lepote.si iz kontaktne e-pošte Naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju E-pošta Naročnika). Ponudnik ni dolžan upoštevati zahtevke prejete preko telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih kanalov.

13. člen

Naročnik z opravljenim naročilom Storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami Kozmetičnega studia Svet lepote, na E-pošto Naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik lahko s pisno željo kadarkoli zavrne prejemanje teh obvestil. Zavrnitev se izvede preko pisnega obvestila Ponudniku.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA STORITEV

14. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

15. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Naročnik s tem posegom lahko utrpel.

16. člen

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

17. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

18. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

19. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje, določeno z zakonom.

 

ODPOVED DEL

Naročnik ima možnost odpovedi storitev, vendar se mora zavedati, je ponudnik rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti, zato je v določenih primerih upravičen do ustreznega nadomestila. Odpoved v 7 ali več dneh pred izvedbo ne predvideva stroškov nadomestila. V vseh ostalih primerih je nadomestilo stvar dogovora med ponudnikom in naročnikom. Če naročnik odpove projekt, ko je le-ta že v teku, si ponudnik pridržuje pravico do obračuna za dejansko opravljeno delo. Odpoved velja le v pisni obliki s strani odgovorne osebe, ki je projekt naročila.

 

Vučja vas, 1.1.2023